back


From Chapter: Socialism | Pamphlets

Flugblatt - KPD (Spartakusbund). Achtung! Bauer! Spartakus kommt! Flugblatt 1. o. V. o. O., undatiert (1919/1920). Format: 23,5 cm h x 16 cm br, doppelseitig bedruckt, fachmännisch gereinigt, Frakturschrift, gutes Exemplar ohne Knicke, 60,00 €
Versand D: 4,80 €/EU 10,00 € / Nicht-EU bzw. Welt: 17,00 €.
Offered by: Buch & Plakat Phone: 0711 246238 Kontakt@Buch-Plakat.de

vergrößern